2017-10-26 14:33:58

Natječaj za popunu radnog mjesta tajnik

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO

Kralja Tomislava 1

31 531 VILJEVO

 

KLASA: 112-01/17-01/99

URBROJ: 2115/08-17-01-01

 

U Viljevu, 26. listopada 2017.

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA VILJEVO, Viljevo, Kralja Tomislava 1, objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. tajnik/tajnica – određeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi u Viljevu, 1 izvršitelj.

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano za vrijeme trajanja natječaja).

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo, 31 531 Viljevo, Kralja Tomislava 1,

s naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, dana  26. listopada 2017. godine.

 

 

 

 

Rok za prijavu kandidata je od 27. listopada 2017. do 3. studenog 2017. godine.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

Blaženka Škrlec, prof.

 

                                                                                   ___________________

 

 

 

 

 


Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo